INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agro Artim Elewatory Sp. z o.o., ul. Władysława Stanisława Reymonta 1, 06-500 Mława, NIP: 579-226-13-73, REGON: 366919254, KRS: 0000671409 (dalej jako „Spółka”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań umownych lub w celach przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisach podatkowych, w celach prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dochodzenia roszczeń, jak również w celu prowadzenia postępowań rekrutacyjnych.
 3. W przypadku, gdy będzie Pan/Pani pracownikiem Spółki, przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach przewidzianych w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, realizacji umowę o pracę oraz prowadzenia spraw kadrowych.
 4. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, a w przypadku pracowników informacje o zatrudnieniu i stanie zdrowia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz podmioty świadczącym usługi informatyczne, usługi prawne, księgowe jak również działalność płatniczą, jednakże jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania ich usługi. W przypadku danych pracowniczych będą one przekazywane podmiotowi leczniczemu świadczącemu usługi z zakresu medycyny pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zobowiązań umownych będą przechowywane przez okres związany z realizacją wynikających z nich roszczeń, jednakże nie dłużej niż wynikające z przepisów prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i prowadzenia sprawozdawczości finansowej będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa podatkowego dotyczącego przechowywania dokumentów rachunkowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe dotyczące stosunku pracy będą przechowywane przez okresy przewidziane stosownymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.